Kerstkado | overdenking

naamloosDe adventstijd is voorbij, het wachten is voorbij, want het is Kerstfeest geworden. We hoeven echter niet meer uit te zien naar de geboorte van Jezus. Die belofte is 2000 jaar geleden vervuld, het kindje in de kribbe is voltooid verleden tijd. Toch mogen we met blijdschap de geboorte van Jezus gedenken. Want God heeft zich geopenbaard op een manier die ook vandaag actueel is.

 

 

Titus 2:11
NBV: Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen
NBG: Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen

Wat is openbaar geworden? De genade van God. Met Kerstfeest mogen wij ons herinneren dat Gods genade zichtbaar is geworden. We kennen allemaal wel de uitroep ‘grote genade’. Het is een uitroep van verbazing, want de genade van God is ontzagwekkend, verbazend groot. Genade kun je niet kopen, je kunt er niet voor werken, je kunt nooit zo goed zijn, dat je er recht op hebt. Het is een geschenk dat God alles heeft gekost, maar voor jou en mij is het gratis.

Efeziërs 2:8,9
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Genade wordt je geschonken en iets wat je krijgt is een geschenk, een kado. In dit geval is het een kado om van te watertanden en zo mooi dat het je stoutste verwachtingen overtreft.

In mijn kinderjaren heb ik ook eens een prachtig kado gekregen. Wij hadden het thuis niet breed, mijn moeder naaide alle kleren en we moesten regelmatig een boterham eten met alleen een beetje boter er op. Vanwege deze omstandigheden werden mijn verwachtingen ver overtroffen toen ik op mijn 10e verjaardag mijn eerste fiets kreeg. Het was een geschenk waarvan ik als jong kind de waarde al redelijk kon inschatten. Ondanks dat wij het als gezin met vijf kinderen zuinig aan moesten doen, stond daar een fonkelnieuwe fiets. Door dit prachtige dure kado heen, ervoer ik de liefde van mijn ouders voor mij. Ze hadden er veel voor over gehad om mij dit geschenk te kunnen geven.

Gods genade is zijn kado voor ons en Hij heeft laten zien dat Hij alles voor ons over heeft gehad. Gods geschenk is ook niet in geldswaarde uit te drukken. We weten nu dat Gods genade een geschenk is aan ons geadresseerd, maar wat is de inhoud van dat geschenk, wat houdt die genade dan in? God is in de Here Jezus naar deze aarde gekomen. Jezus is de genade van God, Hij is verschenen, de Zoon van God is zichtbaar, tastbaar geworden. In het oude Testament kunnen we heel veel lezen over de komende Messias, maar in het Nieuwe Testament is de Messias in levende lijve gekomen. Wat eerst verborgen was, is openbaar geworden. Hij heeft zich vertoond en heeft als mens bij ons gewoond. In Titus vat Paulus als het ware het kerstverhaal samen. Hij hoeft niet te vertellen over Jozef en Maria, die op weg gingen naar Bethlehem. Over Jezus, geboren in een stal. Over herders in het veld. Deze hele geschiedenis kan samengevat worden met de woorden: Gods genade is openbaar geworden.

In Titus 3:4 zegt Paulus het met nog andere woorden: de goedheid en mensenliefde van God zijn openbaar geworden door de Here Jezus.

Genade is Gods liefde in actie. God heeft laten zien dat hij mensen lief heeft. God heeft ons zijn Zoon Jezus gegeven. Wat kunnen we nu met dit kado? We hebben in Titus 2 gelezen dat de genade van God openbaar is geworden tot redding van alle mensen. Het kado brengt redding.

In Lucas 2:1 lezen we dat de engelen aan de herders zeggen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Heer.

Heiland betekent: Bevrijder, Redder, Verlosser, Heilbrenger. Jezus de genade van God, de Heiland, is gekomen, Hij is de Heilbrenger, Hij brengt redding, behoud, verlossing. De overheersende gedachte in die tijd was dat Jezus, de Messias, het volk Israël zou bevrijden van de onderdrukkers en het koningshuis van David zou herstellen. De Joden verwachtten dat de Messias hen van de Romeinse overheersing zou bevrijden, zoals wij in 1945 door de geallieerden bevrijd zijn van de Duitse bezetters. De bevrijding die Jezus ons aanbiedt, en die is ingezet bij zijn geboorte, omvat veel meer. Jezus wil alle mensen bevrijden en redden van de dood. Hij wil voor alle mensen een levensechte realiteit zijn. Jezus Christus, de zaligmakende, de reddende, behoudende genade van God is verschenen. Jezus bevrijdde tijdens zijn leven de ziekten van mensen, maar wat meer was, Hij bevrijdde mensen van zonde. Hij ging veel verder dan hun verwachtingen. Gods Zoon werd geboren om te sterven, om de grote sta in de weg, de zonde, op te ruimen. Jezus is bezweken onder de zware last van jouw en mijn zonden, de last van moord, verkrachting, overspel in gedachten en in daden, porno, leugens, kwaadsprekerij, onbetrouwbaarheid, liefdeloosheid, egoïsme, schijnheiligheid. Jezus heeft dit alles en nog veel meer, gevoeld, geproefd, alsof Hij het zelf heeft gedaan. Omdat Jezus deze enorme zondelast, deze schuld op zich heeft genomen, is het voor ons weer mogelijk contact met God te hebben. Gods genade gaat via de kribbe en het kruis. We kunnen geen genade ontvangen zonder het kruis.

De genade die bevrijding en redding brengt, is beschikbaar voor alle mensen. Het antwoord op het vraagstuk van alle tijden, namelijk op dat van de zonde, is er nu! Jezus is in staat mensen te redden van de eeuwige dood. Hij is in staat de mensen daarvoor in de plaats het leven te geven, een eeuwige zegen, een eeuwige gezondheid, een eeuwig geluk, een eeuwig toekomstperspectief. Het heil, dat een eeuwig welzijn, een welbevinden in de breedste zin van het woord omvat, is binnen ons bereik gekomen door de Here Jezus, door zijn geboorte in een stal en zijn dood aan het kruis. Door de genade van God, Jezus, zijn we gered. Niet om wat we gedaan hebben en doen, maar alleen omdat wij geloven dat God zijn Zoon uit liefde voor ons heeft gegeven. Gods genade heeft ons alles gebracht wat we in dit leven en daarna nodig hebben.

Het is maar één keer per jaar kerstfeest, maar dan is het feest voorbij, over en uit. De kerstboom, de kerstballen en de kerstkaarten worden opgeruimd. Maar de verbazingwekkende grote genade van God is voor elke dag. Er zijn maar twee Kerstdagen in een jaar, een eerste en tweede Kerstdag, maar er zijn 365 genadedagen in een jaar. Elke dag is het een genadedag. Vandaag is het een genadedag. Ik heb de genade van God gekregen en jij hebt de genade van God gekregen en ieder die wil kan de genade van God ontvangen, gratis en voor niets, het is een kado waar je u tegen zegt. Grote genade!

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found.
Was blind, but now I see.

’t Was amazing grace, how sweet the sound
That s grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

Through many dangers, toils and snares
I have already come.
’t Was grace that brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

When we’ve been there ten thousand years
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Then when we first begun.

I once was lost, but now am found.
Was blind, but now I see!